logomazowsze

W dniu 10 lipca 2020 r została podpisana umowa na dofinansowanie zadania pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Mirów”  pomiędzy Gminą Mirów - reprezentowaną przez  Wójta Artura Siwiorka, a  Województwem Mazowieckim – reprezentowanym przez Zarząd w osobach: Jan Rajkowski (Wicemarszałek Województwa) i Marzena Łuczak-Boresowicz (Z-ca Dyrektora Departamentu).

Kwota dofinansowania, objęta umową, wynosi 27 183,00 zł i pokrywa całość kosztów niezbędnych do realizacji zadania.

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła jest ustawowym obowiązkiem każdej gminy i zostanie przeprowadzona w ramach  „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Wójt Gminy Mirów ogłasza nabór na wolne stanowisko: Osoba do pomocy opiekuna dziecięcego oraz utrzymania czystości w Gminnym Żłobku w Mirowie. Szczegóły przedstawoono w załącznikach.

 

Dofinansowanie dla Gminy Mirów na wykonanie zadania pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mirów w roku 2020”

 

W dniu 6 lipca 2020 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy WFOŚiGW - reprezentowanym przez Z-cę Prezesa - Kamilę Mokrzycką i Pełnomocnika - Grzegorza Olczyka, a Gminą Mirów - reprezentowaną przez Wójta Artura Siwiorka oraz Skarbnik Gminy Iwonę Kilianek.

Urząd Gminy Mirów informuje, że w związku z wystąpieniem od 18 do 23 czerwca 2020 roku na terenie województwa mazowieckiego deszczu nawalnego przyjmowane będą wnioski o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez niekorzystne zjawisko atmosferyczne.

Termin składania wniosków upływa 17 lipca 2020 r.

Rolnicy ubiegający się o szacowanie strat proszeni są o dołączenie:

-kopii uzupełnionych wniosków składanych do ARiMR o dopłaty bezpośrednie na 2020 rok

-kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada/ paszporty

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Wójt Gminy Mirów ogłasza rekrutację dzieci do Żłobka Gminnego w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy, Działanie 8.3 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.1 Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej.

W celach rekrutacyjnych należy dostarczyć do Urzędu Gminy Mirów  do dnia 14 lipca 2020 roku następujące dokumenty:

Dobiega końca budowa parkingu dla samochodów osobowych na terenie placu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bieszkowie Dolnym. Roboty są wykonywane przez pracowników Urzędu Gminy Mirów. Docelowo powstanie kilka nowych miejsc parkingowych, poprawi się również estetyka przestrzeni wokół obiektu.