tel. (048) 628 38 89
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań związanych ze stanowiskiem ds. budowlanych należy:

1. przygotowywanie i wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu,

2. wydawanie orzeczeń o sposobie tymczasowego zagospodarowania terenu, 37 ustalanie zgodności wydawanych decyzji z zakresu administracji publicznej z ustaleniami zabudowy i zagospodarowania terenu,

4. wydawanie postanowień w zakresie wymagania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

5. prowadzenie i aktualizowanie rejestrów miejscowych planów przestrzennych i gromadzenie materiałów związanych z tymi planami,

6. wydawanie opinii o ustaleniu opłaty za wzrost lub obniżenie wartości nieruchomości z tytułu zmian w planach przestrzennych gminy,

7. wydawanie wypisów i wyrysów w kontekście miejscowych planów przestrzennych gminy,

8. przygotowywanie ustaleń w zakresie przeznaczenia i zasad zagospodarowania przestrzennego gminy,

9. prowadzenie rejestrów wydanych decyzji i warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego gminy,

10. prowadzenie spraw administracyjnych w sprawach ustaleń warunków zabudowy i zagospodarowania terenu , wydawanie decyzji w tym zakresie,

11. sporządzanie i ustalanie ogólnych i szczegółowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy w zakresie urbanistyczno-budowlanym oraz uzgodnienie tych planów z zainteresowanymi organami administracji państwowej,

12. prowadzenie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy wynikających z realizacji planu miejscowego, oceny aktualności tego planu,

13. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych,

14. opracowywanie projektów programów rozwoju gospodarczego gminy,

15. uzbrojenie terenów budowlanych w infrastrukturę techniczną,

16. współdziałanie z innymi podmiotami gospodarczymi realizującymi inwestycje na terenie gminy,

17. koordynowanie wykonawstwa remontów kapitalnych i inwestycji o znaczeniu lokalnym i zapewnienie prawidłowego przebiegu realizacji zadań w tym zakresie,

18. koordynowanie wykonawstwa zadań inwestycyjnych realizowanych wspólnie z innymi instytucjami,

19. prowadzenie i koordynacja spraw związanych z działalnością zakładów i jednostek budżetowych gminy,

20. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej poprzez nadzór nad zakładami zajmującymi się eksploatacją (wodociągi, kanalizacja, oczyszczalnia, ciepłownictwo i inne usługi), oraz dbałość o ich rozbudowy zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności gminy,

21. nadzór nad oświetleniem ulic gminnych w tym prowadzenia ewidencji zużycia energii elektrycznej,

22. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dodatków mieszkaniowych a w szczególności:

- weryfikacja przedstawionych wniosków i dokumentów,

- wydawanie stosownych decyzji,
- stała kontrola wymogów stawianych przed wnioskodawcą

23. nadzór merytoryczny nad:

- utrzymaniem czystości na terenach komunalnych,

- prawidłowością oznakowań dróg gminnych,

- cmentarzami i miejscami pamięci narodowej,

- zimowym utrzymaniem dróg,

24. wydawanie pozwoleń na zajęcia pasa drogowego,

25. z zakresu prac interwencyjnych i robót publicznych,

- nadzór nad osobami bezrobotnymi przyjętymi do prac interwencyjnych i robót publicznych,
- wykonywanie i koordynacja zadań zleconych przez jednostki organizacyjne Gminy w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych,
- planowanie, przygotowywanie i wykonywanie prac związanych z zielenią,

26. przestrzeganie przepisów porządkowych ustanowionych przez Radę Gminy,

27. informowanie powołanych do tego instytucji o zauważonych przestępstwach, wypadkach, awariach, itp.

28. współpraca z Policją

29. rozliczanie materiałów budowlanych,

30. przygotowanie i prowadzenie spraw związanych z przeprowadzeniem przetargów oraz znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych,

31. znajomość przepisów z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

32. prowadzenie inwestycji i remontów dróg.

Warunki przyłączenia do sieci oraz odbioru przyłącza wodociagowego

1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej odbywa się na  wniosek osoby

ubiegającej się o przyłączenie ( Urząd Gminy w Mirowie – pokój nr 12).

2. Gmina po otrzymaniu wniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej 
sieci.

3. Warunkiem przystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze
uzgodnienie dokumentacji technicznej z Gminą.

4. Przed zawarciem umowy Gmina dokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza
w formie protokołu odbioru, celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.

Z wnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
może występować osoba, której nieruchomość ma być przyłączona do sieci, posiadająca tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

1. Wniosek o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej
powinien w szczególności zawierać:

oznaczenie wnioskodawcy,
określenie:
rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych
charakterystyki zużycia wody
ilość przewidywanego poboru wody i jej przeznaczenia,
informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będzie dostarczana woda, w szczególności:
a) powierzchnię użytkową i rodzaj lokali (mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych

w wodę,

proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.
2. Do wniosku osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci,  powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości, której dotyczy

wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości  względem istniejącej sieci

wodociągowej  oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

1. Gmina określa warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższym
niż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten

może ulec przedłużeniu.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia ich określenia.

3. Warunki przyłączenia powinny określać w szczególności:

1) miejsce i sposób przyłączenia sieci wodociągowej z instalacjami  Odbiorcy,

2) wymagania dotyczące  miejsca zainstalowania wodomierza,

3) termin ważności warunków przyłączenia.

Warunkiem przystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Gminą w terminie 14 dnia od otrzymania dokumentacji oraz spełnienia innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.

Gmina ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeżeli przyłącze zostało wykonane 
niezgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia.

Gmina może odmówić wydania warunków technicznych, jeżeli nie posiada technicznych  możliwości przyłączenia.